Input:

560/2006 Sb., Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění účinném k 19.1.2010

č. 560/2006 Sb., Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění účinném k 19.1.2010
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2006
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
11/2010 Sb.
(k 19.1.2010)
mění; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle § 13 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje pravidla postupu Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“), správců programů a účastníků programů pro přípravu, schvalování a realizaci programů (dále jen „program“) nebo akcí v jejich evidenci v Informačním systému programového financování (dále jen „informační systém“) a pro jejich závěrečné vyhodnocení.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) správcem programu správce kapitoly podle § 3 písm. g) rozpočtových pravidel, který odpovídá za hospodaření s prostředky státního rozpočtu na financování programů,
b) účastníkem programu organizační složka státu nebo příspěvková organizace financující přípravu a realizaci akce z prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO, anebo právnická nebo fyzická osoba financující přípravu a realizaci akce z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, včetně prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO,
c) indikátorem nebo parametrem kvalitativní ukazatel vymezený v dokumentaci akce (projektu), který specifikuje jeho konkrétní cíl nebo efektivnost,
d) ukončením akce závazný termín, kdy účastník programu dosáhne stanoveného účelu,
e) informačním systémem informační systém veřejné správy, který slouží k evidenci podkladů pro přípravu a realizaci státního rozpočtu a realizaci výdajů státního rozpočtu z hlediska podrobného členění za oblast programů1) včetně evidence vykonaných řídicích postupů podle zákona o finanční kontrole2) ,
f) výdajovým titulem označení programu, nebo části programu pro účely výstupu z informačního systému, část Správa majetku ve vlastnictví státu,
g) dotačním titulem označení programu, nebo části programu pro účely výstupu z informačního systému, část Evidenční dotační systém,
h) subtitulem označení části výdajového nebo dotačního titulu pro účely výstupu z informačního systému,
i) dokumentací akce (projektu) soubor dokladů požadovaný správcem programu pro evidenci akce (projektu) v informačním systému,
j) cílem akce (projektu) hodnoty, které mají být dosaženy pro plnění cílů programu.
§ 3
Dokumentace programu
(1) U dokumentace programu ministerstvo posuzuje1)
a) dodržení obsahu dokumentace programu; pokud je program také programem spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie nebo je jeho součástí, posuzuje se také, zda je dokumentace programu v souladu s rozhodnutím Komise Evropských společenství,
b) účast státního rozpočtu na financování programu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být