Input:

300/2016 Sb., Zákon o centrální evidenci účtů

č. 300/2016 Sb., Zákon o centrální evidenci účtů
ZÁKON
ze dne 24. srpna 2016
o centrální evidenci účtů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět a účel úpravy
Tento zákon upravuje práva a povinnosti související s vytvořením, užíváním a provozem centrální evidence účtů jako jednoho z prostředků sloužících k odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů, zajištění významných hospodářských a finančních zájmů a bezpečnosti České republiky nebo Evropské unie.
§ 2
Zřízení centrální evidence účtů
(1) Zřizuje se centrální evidence o účtech vedených bankami, zahraničními bankami, které vykonávají svou činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky, a spořitelními a úvěrními družstvy pro jejich klienty.
(2) Správcem centrální evidence účtů je Česká národní banka.
§ 3
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) úvěrovou institucí banka, zahraniční banka, která vykonává svou činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky, a spořitelní a úvěrní družstvo,
b) účtem účet zřízený v České republice na základě smlouvy o účtu podle § 2662 občanského zákoníku nebo smlouvy o jednorázovém vkladu podle § 2680 občanského zákoníku a obdobné účty a účty zřízené podle dřívějších právních předpisů nebo podle zahraničního práva,
c) klientem osoba, je-li majitelem účtu vedeného úvěrovou institucí nebo osobou oprávněnou nakládat s peněžními prostředky na takovém účtu, nebo svěřenský fond anebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, pro které jsou peněžní prostředky na takovém účtu vedeny.
§ 4
Údaje v centrální evidenci účtů
Do centrální evidence účtů se zapisují tyto údaje a jejich změny a opravy:
a) označení jednoznačně identifikující úvěrovou instituci, která účet vede,
b) datum zřízení účtu,
c) číslo účtu,
d) identifikační údaje klienta, jak jsou vedeny úvěrovou institucí, v tomto rozsahu:
1. u fyzické osoby všechna jména a příjmení užívaná v souvislosti s účtem vedeným úvěrovou institucí, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresa pobytu, popřípadě i adresa pro doručování,
2. u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby jméno včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, identifikační číslo osoby, popřípadě standardizovaný mezinárodní identifikátor právnických osob nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí, a sídlo,
3. u účtu určeného pro majetek ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti příslušné označení takového fondu nebo uspořádání a identifikační údaje jeho správce, obhospodařovatele nebo osoby v obdobném postavení v rozsahu podle bodu 1 nebo 2,
e) datum vzniku a datum zániku oprávnění klienta k nakládání s peněžními prostředky na účtu,
f) datum zrušení účtu.
§ 5
Zápis údajů do centrální evidence účtů
(1) Úvěrová instituce předává České národní bance k zápisu do centrální evidence účtů elektronicky dálkovým přístupem nejpozději do dvanácté hodiny každého pracovního dne informaci o změně v údajích uvedených v § 4, k nimž došlo předchozí pracovní den nebo ve dnech pracovního klidu, anebo informaci o tom, že žádná změna nenastala. Za změnu v údajích se považuje i založení nového účtu, zrušení účtu nebo oprava některého z již zapsaných údajů.