Input:

168/2000 Sb., Nařízení vlády o centrální adrese

č. 168/2000 Sb., Nařízení vlády o centrální adrese
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. května 2000
o centrální adrese
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb., a k provedení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách:
§ 1
Uveřejňování informací podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a dalších informací poskytnutých fyzickými a právnickými osobami (dále jen „informace”) ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) zabezpečuje správce centrální adresy, který splňuje podmínky tohoto nařízení.
§ 2
Správce centrální adresy
(1)  Správcem centrální adresy (dále jen „správce”) je právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která má technické a organizační předpoklady pro provozování informačního systému centrální adresy a jejíž provozní řád zpracovaný podle tohoto nařízení Úřad pro státní informační systém (dále jen „Úřad”) schválí. Na schválení provozního řádu není právní nárok.
(2)  Obchodní jméno a adresu správce Úřad zveřejní v Obchodním věstníku.
(3)  Schválení provozního řádu Úřadem nenahrazuje oprávnění k činnostem vydávané jiným správním úřadem podle zvláštního právního předpisu.1)
§ 3
Provozní