Input:

158/2000 Sb., Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři, ve znění účinném k 17.8.2015

č. 158/2000 Sb., Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři, ve znění účinném k 17.8.2015
ZÁKON
ze dne 18. května 2000
o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 17 odst. 2 písm. c)
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 7 mění odst. 3 a vkládá nový odst. 4
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 7 odst. 2
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 19 odst. 3
201/2015 Sb.
(k 17.8.2015)
mění; celkem 35 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VYHLEDÁVÁNÍ, PRŮZKUM A TĚŽBA NEROSTNÝCH ZDROJŮ Z MOŘSKÉHO DNA A BEZPEČNOST ČINNOSTÍ V ODVĚTVÍ ROPY A ZEMNÍHO PLYNU V MOŘI.
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět a účel zákona
(1) Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osob s bydlištěm na území České republiky a právnických osob se sídlem na území České republiky při vyhledávání, průzkumu nebo těžbě nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států a výkon státní správy s tím související.
(2) Účelem zákona je provedení zásad a pravidel mezinárodního práva, podle nichž jsou dno, jeho podzemí a nerostné zdroje, uvedené v odstavci 1, považovány za společné dědictví lidstva.
(3) Tento zákon dále zapracovává příslušný předpis Evropské unie11) a upravuje povinnosti podnikajících fyzických osob s místem podnikání na území České republiky a právnických osob se sídlem na území České republiky, pokud jde o bezpečnost činností v odvětví ropy a zemního plynu v pobřežním moři, ve výlučné ekonomické zóně nebo v kontinentálním šelfu v pravomoci států3) a výkon státní správy s tím související.
§ 2
Vymezení základních pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) Oblastí dno moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států, stanovenými v souladu s mezinárodním právem,
b) nerostnými zdroji všechny tuhé, kapalné a plynné zdroje nerostů nacházející se v Oblasti, včetně polymetalických konkrecí, polymetalických sulfidů a kobaltonosných kůrek,
c) vyhledáváním zjišťování nerostných zdrojů v Oblasti včetně odhadů jejich hodnoty bez práv na průzkum nebo těžbu,
d) činností v Oblasti průzkum nebo těžba nerostných zdrojů v Oblasti s právy k této činnosti včetně plánování, provádění a vyhodnocování průzkumné a těžební činnosti,
e) poškozením mořského prostředí znečištění mořského prostředí přímým nebo nepřímým zanesením takových látek nebo energie člověkem do mořského prostředí, které mají či mohou mít takové zhoubné účinky, jako jsou poškození živých zdrojů a mořského života, ohrožení lidského zdraví, zabránění mořské činnosti včetně rybolovu, či jinému oprávněnému využívání moře, zhoršení užitné jakosti mořské vody a omezení podmínek pro rekreaci,
f) závažnou havárií
1. nehoda zahrnující výbuch, požár, ztrátu kontroly nad vrtem nebo únik ropy, zemního plynu nebo nebezpečné látky, při níž došlo nebo velmi pravděpodobně mohlo dojít ke ztrátám na životech nebo těžkému zranění osob,
2. nehoda, která má za následek závažné poškození zařízení nebo propojené infrastruktury, při níž došlo nebo velmi pravděpodobně mohlo dojít k usmrcení nebo těžkému zranění osob,
3. jakákoli jiná nehoda, která má za následek usmrcení nebo těžké zranění pěti nebo více osob nacházejících