Veřejnosprávní kontrola hospodaření PO zřízených ÚSC ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě

Ing. Olga Sloupová

Seznámíme Vás srozumitelně a přehledně s kontrolní činností na úseku hospodaření u příspěvkových organizací zřízených územními celky. Dále ve vazbě na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, budou probrány otázky finančního hospodaření PO, porušení rozpočtové kázně, tvorba a čerpání fondů PO a další okruhy. Výklad bude doplněn konkrétními příklady a poznatky na úseku kontroly z praxe.

Úterý 25.6.2024

10:00 - 12:00

86 volných míst

Garance

Obsah webináře

  • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
  • zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
  • zřizovací listiny a majetkové vztahy mezi zřizovatelem a PO
  • veřejnosprávní kontrola na místě – „Protokol“
  • tvorba a použití fondů PO
  • porušení rozpočtové kázně PO

Komu je webinář určen

pro zřizovatele příspěvkových organizací, kontrolní pracovníky, účetní obcí a příspěvkových organizací a dále zastupitele územních samosprávných celků

Přihlásit