Input:

281/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem

č. 281/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
VYHLÁŠKA
ze dne 5. prosince 2018,
kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
Český báňský úřad v dohodě s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 k provedení § 4 odst. 6 a § 5 odst. 5 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem, se mění takto:
1. V § 2 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) vyhodnocení oxidačních vlastností jednotlivých složek těžebního odpadu a možností geochemických změn v tělese úložného místa.“.
2. V § 7 odst. 2 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ , včetně možnosti vzniku kaverny“.
3. V § 11 odst. 1 písm. d) se za slovy „ , v tak nízkém množství“ doplňují slova „nebo prokazatelně ve stabilní chemické vazbě,“.
4. § 12 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13 až 17 zní:
㤠12
Plán pro nakládání s těžebním odpadem
(K § 5 odst. 5 zákona)
(1) Plán pro nakládání s těžebním odpadem13v případě ukládání těžebního odpadu na úložné místo obsahuje
a) identifikační údaje osoby14, která bude nakládat s těžebním odpadem na úložném místě,
b) jméno, příjmení a kontaktní údaje odpovědné osoby podle § 7 odst. 3 zákona,
c) hodnocení očekávaných vlastností jednotlivých složek těžebního odpadu a jejich změn podle § 2 a 3 a v případě inertního těžebního odpadu rovněž podle § 11 a údaj o odhadovaném celkovém množství těžebních odpadů, které budou na úložném místě uloženy,
d) popis uvádějící míru vlivu nakládání s těžebním odpadem na životní prostředí a lidské zdraví a návrh preventivních opatření pro maximální snížení dopadu na životní prostředí v průběhu nakládání s těžebním odpadem i po ukončení této činnosti, návrh opatření pro předcházení zhoršování jakosti povrchových a podzemních vod a pro předcházení nebo minimalizaci znečištění ovzduší a půdy a hodnocení stavu území, které je nebo bude dotčeno provozem úložného místa,
e) přehled druhů a kategorií produkovaných těžebních odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění, při změně plánu pro nakládání s těžebním odpadem také vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s těžebním odpadem,
f) vyhodnocení plánu pro nakládání s těžebním odpadem na úložném místě kategorie I a porovnání s plánem odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů, pokud je nakládání s těžebním odpadem součástí těchto plánů,
g) přehled opatření,