Input:

115/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

č. 115/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
VYHLÁŠKA
ze dne 26. dubna 2019,
kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 147/2016 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., k provedení § 74 odst. 1 písm. o) a § 78 zákona o zdravotních službách:
Čl. I
Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, se mění takto:
1. V § 3 se za slovo „příloze“ vkládá text „č. 1“.
2. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Seznam skupin zdravotnických prostředků, které jsou přístrojem, používaných poskytovateli při poskytování zdravotních služeb a jsou významné pro dostupnost zdravotních služeb (dále jen „významný zdravotnický prostředek“), a rozsah údajů o nich předávaných do Národního registru poskytovatelů je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.“.
3. V příloze č. 1 části 1 bodu 1.1 písm. b) se za slova „nezhoubné novotvary“ vkládají slova „a dysplázie děložního hrdla“ a za slova „kódy D10 - D36“ se vkládá text „ , N87“.
4. V příloze č. 1 části 7 bod 7.1 včetně poznámek pod čarou č. 4, 5 a 8 zní:
7.1 Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje:
7.1.1 Každý poskytovatel zdravotních služeb poskytující odbornou péči podle § 27 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek4, jde-li o zdravotní služby.
7.1.2 Každý poskytovatel sociálních služeb8poskytující odbornou péči podle § 27 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek4, jde-li o sociální služby5.


4Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.
5Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
8§ 70 odst. 4